Palvelusetelit

Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mä tu­kee pal­ve­lu­se­te­lil­lä asia­kas­ta yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta han­kit­tu­jen pal­ve­lui­den mak­sa­mi­ses­sa. Pal­ve­lu­se­te­li voi­daan myön­tää kun­tayh­ty­män jä­sen­kun­nan asuk­kaal­le. Jos asia­kas ei ha­lua pal­ve­lu­se­te­liä, hä­net hoi­de­taan ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Saa­dus­ta pal­ve­lus­ta asiak­kaal­le jää mak­set­ta­vak­si pal­ve­lu­se­te­lin ar­von ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan pe­ri­män pal­ve­lun hin­nan vä­li­nen ero­tus.

Osa so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta järjestetään pal­ve­lu­se­te­lin avul­la. Kai­nuun so­tes­sa on käy­tös­sä van­hus­ten ko­to­na asu­mis­ta tu­ke­vis­sa pal­ve­luis­sa ja te­hos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa, suun ter­vey­den­huol­los­sa, ve­te­raa­neil­le ja hei­dän les­kil­leen ko­to­na sel­viy­ty­mi­seen, rin­ta­ma­ve­te­raa­nien kun­tou­tuk­seen ja omais­hoi­ta­jan va­paan jär­jes­tä­mi­ses­sä. Kai­nuun so­te hy­väk­syy ne yk­si­tyi­set pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat, joi­den pal­ve­lu­jen mak­sa­mi­seen asia­kas voi käyt­tää kun­nan myön­tä­mää pal­ve­lu­se­te­liä.Kainuun soten tarjoamat palvelusetelit on esitelty Kainuun soten uusilla verkkosivuilla:

https://sote.kainuu.fi/palvelut/palvelusetelitKaikkien Kainuun soten palvelusetelin saamisen edellytys on palvelutarpeen arviointi (lukuun ottamatta veteraanien palveluseteleitä, joiden
saamisen edellytykset kerrotaan alla olevissa linkeissä).


Ikääntyneet henkilöt


Kainuun soten vanhuspalvelujen palvelusetelit on jaettu
kahteen ryhmään:

  1. Palvelusetelit kotiin: https://sote.kainuu.fi/palvelusetelit-kotiin
    (Kotihoidon palveluseteli)
  2. Palvelusetelit hoitokotiin: https://sote.kainuu.fi/palvelusetelit-hoitokotiin
    (Tehostetun palveluasumisen palveluseteli ja tavallisen palveluasumisen
    palveluseteli)

Sivuilta löydät myös ohjeet palvelusetelin hakuun, sen arvot sekä myöntämisperusteet.


Kaikki kainuulaiset vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin palveluntuottajat ovat mukana Hyvinvoinnin palvelutarjottimella kohdassa Ympärivuorokautiset hoivapalvelut. Palvelutarjottimen tulolaskurin avulla voit arvioida tulojen perusteella, kuinka suuri tulisi palvelusetelin arvo olemaan. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin omavastuuosuus on yllä mainitun palvelun hinnan ja palvelusetelin erotus. Tulolaskuri kertoo myös, kuinka suuri olisi vertailun vuoksi kunnallisen vaihtoehdon asiakasmaksu.OmaishoitajatKe­hi­tys­vam­mais­ten, vam­mais­ten ja sai­rai­den omais­hoi­don tuen myön­tä­mis­pe­rus­teet se­kä omais­hoi­don tuen va­paan pal­ve­lu­se­te­lin myön­tä­mis­pe­rus­teet ja ar­vot vah­vis­taa Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hal­li­tus vuosittain.
Vuotta 2018 koskeva päätös: Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen myöntämisperusteetSuun terveys


Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mäs­sä on käy­tös­sä suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­se­te­li. Pal­ve­lu­se­te­lin tar­koi­tuk­se­na on li­sä­tä po­ti­lai­den va­lin­nan­va­paut­ta. Pal­ve­lu­se­te­lin saa­nut asia­kas voi ha­keu­tua yk­si­tyi­sen pal­ve­lun tuot­ta­jan pal­ve­lu­jen pii­riin.

Lisätietoja: https://sote.kainuu.fi/suun-terveydenhuollon-palve...

Sotiemme veteraanit


Sotiemme veteraaneille ja heidän leskilleen on tarjolla kaksi eri palveluseteliä:Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".